Het VIAG congres is hét evenement voor VIAG-leden, IT-managers, integrale managers, managers in publieke dienstverlening of bedrijfsvoering en organisatie, gemeentesecretarissen, het bedrijfsleven etc. Kort gezegd: iedereen die zich bezighoudt met het vakgebied. 

Samen verbinden, een nieuwe werkwijze die opgenomen is in het VNG-programma Samen organiseren. Samen verbinden is een must. In 2018 moet deze nieuwe werkwijze in ons bloed zitten. In een breed en gevarieerd congresprogramma wordt u geïnspireerd, gemotiveerd en op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Het samen verbinden is dan echt begonnen. Om aan dit thema invulling te geven zijn wij nauwe samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) aangegaan. Met hen bieden wij u een breed en gevarieerd programma aan tijdens dit congres.

De sessies die door KING worden gegeven zijn anders dan de sessies die tijdens de "Doe dagen" zijn gepresenteerd. Deze sessies zijn gebaseerd op de reacties die zijn ontvangen op de uitvraag die door KING is gedaan.

 

Download de deelnemerslijst

13 en 14 november 2017

Doelstelling is informatie- en kennisoverdracht, bredere toegankelijkheid en gericht op samenwerking. Dit jaar hebben wij een wijziging in het programma aangebracht door een nauwe samenwerking aan te gaan met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten (KING). Op maandagmiddag 13 november zal KING het volledige programma invullen.

Maandag   12.30 - 13.30 uur   Ontvangst op de vakbeurs

in uw hotel (indien geopteerd)

 

 

 

 

Maandag   13.30 - 13.40 uur   Opening door Arend van Beek

door de voorzitter van de VIAG, de heer A.A. (Arend) van Beek

Maandag   13.40 - 14.10 uur   Plenair programma KING

Schuldhulpverlening, wat heeft dat te maken met ons vak?!

Een case uit de praktijk; een burger vertelt zijn ervaring met Schuldhulpverlening. Daarna gaan verschillende collega’s I&A met elkaar in gesprek over wat dit betekent of kan betekenen voor de rol van I&A.

Maandag   14.15 - 15.05 uur   KING sessies ronde 1

 

Auditorium

Samen organiseren in de regio – Esther Hengeveld en Edwin Boender

  

Samen Organiseren is een vliegwiel voor het verbinden, verbreden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Met als belangrijkste onderdelen de digitalisering van de dienstverlening en informatievoorziening van gemeenten. Tijdens deze sessie krijgt een gemeente in de regio letterlijk het podium om samen met andere gemeenten en de accountmanager DA2020 van KING aan de slag te gaan met de vorm die Samen Organiseren in deze regio aan kan nemen.

  Zaal 63

Landelijke online diensten ! of ?  – Marjolein Bryant en Randy Eichhorn

 

Collectief denken en ontwikkelen vraag om samenwerking op verschillende niveaus. Dat heeft meerdere, soms onverwachte dimensies voor de lokale bedrijfsvoering en informatievoorziening. In deze sessie staat de verhouding tussen lokale dienstverlening enerzijds en de landelijke collectieve voorzieningen centraal. Hoe behoud je bijvoorbeeld de verbinding tussen collectieve voorzieningen en de lokale dienstverlening aan uw inwoners en ondernemers?

We nemen je mee op het pad dat we voor de landelijke online diensten lopen. We kijken terug op de ervaringen van de pilotgemeenten en vooruit op 2018 en 2019. Wat hebben we geleerd? Wat vind jij belangrijk als we samen optrekken? Hoe sluiten gemeenten makkelijker aan op de landelijke diensten? En hoe gaan we opschalen?

 

Zaal 64

Standaardiseren van Open Data (waaronder Raadsinformatie) – Tom Kunzler

Door het standaardiseren van open data worden gegevens van gemeenten en gemeenten onderling inzichtelijk en vergelijkbaar. Hierdoor ontstaan waardevolle verbindingen en toepassingen.

Want stelt u zich eens voor: wat als inwoners die het stemhokje binnenlopen voor de gemeenteverkiezingen via een app kunnen zien waarop de verkiesbare partijen hebben gestemd in de afgelopen vier jaar? Of: wat als het inzichtelijk is wat er elke week op de lokale politieke agenda staat, en hoe andere gemeenten diezelfde thema's aanpakken? Maar ook: wat als alle meldingen over de openbare ruimte op 1 plek toegankelijk wordt voor alle inwoners van uw gemeente? En: wat als er juist voor een zeer specifieke doelgroep, zoals gebruikers van invalide-parkeerplaatsen, alle gegevens over deze plekken veel makkelijker te vinden zijn? 

De uitdaging rond het publiceren en gebruiken van open data van gemeenten is welke waarde deze data hebben en welke waarde eraan gegeven kan worden middels standaardisatie. Zo publiceren diverse gemeenten hun (open) data, maar de vorm ervan verschilt nogal eens per gemeente. Dat maakt hergebruik lastig. Andere gemeenten zouden juist graag aan de slag willen met open data, maar zoeken nog naar een manier waarop.  Deze vraagstukken neemt KING als uitgangspunt van een aantal praktijkbeproevingen rondom open data. Zo is er in nauwe samenwerking met gemeenten en vanuit de doelstellingen van de Digitale Agenda 2020 begonnen met het standaardiseren van open data in de Gemeentelijke High Value lijst met o.a. Open Raadsinformatie, Melding Openbare Ruimte en invalide-parkeerplaatsen. ​

Tijdens deze sessie delen we de ontwikkelingen op en bevindingen tot nu toe van deze praktijkbeproevingen met u. Daarnaast willen we de discussie aangaan over de toegevoegde waarde van open data en open raadsinformatie voor gemeenten.

Zaal 65

Op weg naar gezamenlijke collectieve Informatievoorziening - Theo Peters

Hoe kijkt u hier tegenaan: als een vrolijke Kerst of als de kalkoen? Met de opdracht “Samen organiseren” hebben de gemeenten een duidelijke wens uitgesproken om samen te werken aan een eigentijdse, kwalitatieve en efficiënte gemeentelijke uitvoering. En dan vormgegeven vanuit de uitvoeringspraktijk. Digitalisering van de dienstverlening en het organiseren van collectieve informatievoorziening van gemeenten zijn een essentieel onderdeel. Deze opdracht is te vertalen in het realiseren van een aantal collectieve functies in de informatievoorziening die een vervanging zijn voor huidige lokale oplossingen. De eerste beelden en de werkwijze nemen maken we zichtbaar. U hoeft dus minder zelf te doen. Maar hoe zorgen we dat we de juiste functies aanbieden en dat u daar voldoende invloed op heeft, wetende dat besluitvorming elders plaatsvindt? Daarover gaan we graag met u in gesprek.

 

 

Maandag   15.05 - 15.35 uur   Pauze (vakbeurs)

Maandag   15.35 - 16.25 uur   KING sessies rond 2

Auditorium

GGI – Peter Klaver en Jeroen Schuuring

 

In het kader van Samen Organiseren wordt samen met gemeenten gewerkt aan de GGI . Het belang en de urgentie om hiermee aan de slag te gaan is tijdens de laatste ALV nagenoeg unaniem onderschreven. Tijdens deze sessie krijgt u uitleg over de GGI, bouwt u kennis op wat GGI voor uw gemeente kan betekenen en gaat u aan de slag met op welke manier u GGI kunt opnemen in uw ICT-planning en informatiebeleidsplan. We gaan uitgebreid in op de verschillende onderdelen van de GGI (GGI-NetwerkGGI-Servicebusen GGI-Veilig) en is er aandacht voor govroam en het randvoorwaardelijke IPv6 .

 Zaal 63

Omgevingswet: een checklist, wat te doen? - Nils Couwenbergh en Bas Hoondert

 

In deze interactieve workshop gaan we in op de informatievoorziening, de digitale kant van de omgevingswet. Je krijgt een beeld van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) waar jouw gemeente onderdeel van gaat zijn. Je ziet de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Bovenal zoomen we in op de vraag “wat dient een gemeente op gebied van informatievoorziening te doen om klaar te zijn voor de omgevingswet?” Dit doen we door samen aan de slag te gaan met de checklist informatievoorziening. Aan het einde van deze workshop heb je kennis van het DSO en ga je naar huis met een eigen checklist informatievoorziening omgevingswet. 

Zaal 64

Datagedreven gemeenten – Etienne Schoenmakers en John van Ameijde

 

Gebruik van data in bestuur, beleid en uitvoering is niet nieuw. Wat wél nieuw is, is de explosie van de hoeveelheid data, nieuwe analysemogelijkheden en (technologische) toepassingen binnen alle domeinen. 

Maar wat betekenen deze ontwikkelingen voor gemeenten in de nabije toekomst? Wat kunnen we straks in de gemeentelijke praktijk met bijvoorbeeld big of small data, en met kunstmatige intelligentie? En wat is de impact op de gemeentelijke organisatie, waaronder de ontwikkeling van competenties van medewerkers?

We kunnen er immers niet meer omheen: de activiteiten van steeds meer gemeenten zijn 'datagedreven'. De praktijk laat echter zien dat gemeenten deze ontwikkeling op verschillende manieren aanpakken en toepassen. Sommige gemeenten verkeren in de fase van eerste experimenten met (mogelijkheden van) data; andere gemeenten hebben hun ambities al concreet opgenomen in het collegeprogramma. Kortom; 'datagedreven' werken en organiseren is volop in ontwikkeling en de verwachting is dat de invloed ervan op de gemeentelijke activiteiten en organisatie in de nabije toekomst alleen maar sterker wordt.​

In deze sessie nemen we u mee in de contouren van 'datagedreven gemeenten'. Samen verkennen we de kansen en uitdagingen om tot een meer 'datagedreven' gemeente te komen, en welke voordelen dit kan opleveren.

Zaal 65

Regie op Gegevens - Art Klijn

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Steeds meer producten en diensten worden digitaal aangeboden. Ook door gemeenten!  Om die reden zal het steeds belangrijker worden om deze gegevens goed te kunnen managen. In het rapport ‘Maak Waar’ (Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid, 2017) is de conclusie getrokken dat Nederland veel te winnen heeft bij verdere digitalisering, maar dat de digitale dienstverlening dan wel proactief georganiseerd moet worden rond de behoeften van burgers en bedrijven. Regie op Gegevens (RoG) gaat over het teruggeven van de regie aan burgers over hun eigen gegevens. Zij zijn het middelpunt en bepalen wie, wanneer tot welke van hun gegevens toegang verleend krijgen. ‘Regie op Gegevens’ staat ook bekend als ‘Persoonlijk Datamanagement’. Persoonlijk Datamanagement is het beheren van gegevens die te relateren zijn aan een persoon gedurende de gehele levenscyclus van deze gegevens. In de gemeente Boxtel is recent een proef met RoG gedaan. We nemen u graag mee in onze ervaringen uit deze proef en de vervolgstappen die we voor ogen hebben.

 

 

 

 

 

Maandag   16.30 - 17.00 uur   Plenaire afsluiting KING

Pieter Jeroense, Plaatsvervangend Algemeen Directeur bij VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

 

Maandag   18.00 - 23.00 uur   Netwerkavond incl. dinerbuffet

Dinsdag   09.00 - 10.00 uur   Ontvangst op vakbeurs

Dinsdag   10.00 - 10.05 uur   Opening

door de voorzitter van de VIAG, de heer A.A. (Arend) van Beek

Dinsdag   10.05 - 10.20 uur   Arend van Beek, voorzitter VIAG

Dinsdag   10.20 - 10.50 uur   Samen Verbinden in de Praktijk

Samen Verbinden in de praktijk!

 René Bal

 

Directeur bestuurder van Dimpact. Dimpact is een coöperatieve vereniging van ruim 30 lidgemeenten die gezamenlijk meer dan 2,2 miljoen inwoners door heel Nederland vertegenwoordigen.  Gemeenten staan allemaal voor dezelfde uitdagingen: digitalisering, verbeteren van de dienstverlening, verhogen van de efficiency in de bedrijfsvoeringen samenwerking met ketelpartners. Elke gemeente heeft daarbij te kampen met onvoldoende middelen, kennis en capaciteit. Samenwerken met elkaar ligt dan voor de hand. In 2006 is Dimpact opgericht met 5 gemeenten.

De afgelopen periode is dat gegroeid naar een ambitieus samenwerkingsverband van 33 gemeenten die in totaal 2,2 miljoen inwoners vertegenwoordigen. In 2016 is ook de gemeente Rotterdam toegetreden tot de samenwerking. Op basis van landelijke ontwikkelingen en de behoefte van gemeenten koopt Dimpact organisatie ict-oplossingen op de markt in. Dimpact organisatie draagt zorgt voor standaardisatie en voert regie over het gehele proces van verwerving, levering tot implementatie en doorontwikkeling. Medewerkers van de deelnemende gemeenten participeren in deze projecten.

 

 

 

Dinsdag   10.50 - 11.10 uur   Geonovum, Rien Stor

Privacy Tool "Oude Persoonsgegevens Nieuwe Doelen"

 Rien Stor, Geonovum

Het is zover!

Rien Stor komt namens Geonovum de beloofde privacytool overhandigen. Deze toezegging is u gedaan op 18 januari 2017 tijdens de gezamenlijke themadag van de verenigingen VIAG en IMG 100.000+.

 

 

 

Dinsdag   11.10 - 11.45 uur   Pauze (vakbeurs)

Dinsdag   11.45 - 12.25 uur   Parallelronde 1 (4 sessies)

1.  Auditorium

 

CIO 3.0: een gemeentelijk perspectief op de digitale transformatie

 

De ontwikkelingen rondom informatiebeveiliging, open en bigdata, cloud, omgevingswet en vele andere in de gemeente hebben hun effect op de ICT dienstverlening. Deze is vanouds gepositioneerd als een ondersteunende, facilitaire dienst die vooral op kosten wordt gestuurd. Recente ervaringen met de decentralisaties en informatie gestuurd werken heeft de gemeente doen beseffen dat op die terreinen andere manieren van werken vereist zijn om de gewenste innovatie en transformatie vorm te geven. Een manier die, meer dan nu, gericht zal zijn op het samen met de ‘business’ organiseren.

 

Deze sessie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij innovaties en vernieuwingen bij gemeenten. Jos gaat in op ervaringen en ideeën om de samenwerking tussen de ‘business’ en de informatievoorziening vorm te geven.

 

Jos Smits, professional partner M&I/Partners

 

 

 

2. Zaal 63

De digitale transitie – de theorie in praktijk (gemeente Uden)

   

Stephan van   Ria                   Ludo Gulpen    Bart Suers

den Deijssel    van der Heijden

In deze interactieve sessie starten we met een korte uitleg over hoe te komen tot digitale volwassenheid aan de hand van het door BCT ontwikkelde EIM transitie model.

Vervolgens gaan we met de gemeente Uden in gesprek hoe zij dit transitiemodel hebben gebruikt om een volgende stap te maken in digitale volwassenheid aan de hand van een concreet vraagstuk “digitaal overdragen naar een e-Depot”.

Tijdens de sessie gaat u dit EIM transitiemodel gebruiken om een analyse te maken van de digitale volwassenheid van uw eigen organisatie en verkrijgt u inzicht in de volgende stap die u kan nemen naar digitale volwassenheid.

Sprekers:

Stephan van den Deijssel, medewerker gegevensbeheer en Kwaliteit bij Gemeente Uden

Ria van der Heijden, applicatiebeheerder Corsa bij Gemeente Uden

Ludo Gulpen, accountmanager bij BCT

Bart Suers, business consultants bij BCT

 

 

3. Zaal 64

De 3 grote IT uitdagingen voor gemeenten

 Werner Sikken  Edwin Meeuwis

Werner Sikken en Edwin Meeuwis spraken het afgelopen jaar veel gemeenten en inventariseerden drie gedeelde uitdagingen.

Het goede nieuws: de oplossing is er al! Diverse gemeenten gingen u voor.  

In deze presentatie hoort u hoe het werkt. 

Werner Sikken, director public Equinix

Edwin Meeuwis, senior sales public NetApp

                

 

4. Zaal 65

 Gemeente Nieuwkoop & Bechtle – Resultaatgericht werken

 

 Chantal Hoppe  Joep Peters

 

De totstandkoming van een complete IT-omgeving met als pijlers de interne & externe samenwerking, transparantie en “Het Andere Werken”.

Tijd- en locatieonafhankelijk werken en continuïteit van de werkprocessen mogelijk gemaakt!

Bio Chantal Hoppe

Chantal Hoppe is ruim een jaar werkzaam bij Gemeente Nieuwkoop als Teamleider Computerization and Automation (I&A). Chantal is met haar team verantwoordelijk voor het ondersteunen van de raad en het bedrijfsleven en voor diensten en relaties tussen besturen, partnerorganisaties, burgers / bedrijven en instellingen.

Bio Joep Peters

Joep Peters, Business Developer bij Bechtle, is verantwoordelijk voor het domein overheid, educatie en zorg. Samen met de Bechtle accountmanagers en consultants helpt hij organisaties bij het optimaliseren en continueren van de business.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag   12.30 - 13.30 uur   Lunch (vakbeurs)

Dinsdag   13.30 - 14.10 uur   Parallelronde 2 (4 sessies)

 

1. Auditorium

Escrow op software, is dat niet iets van vroeger?

 

Spreker Robin Paalvast, wethouder gemeente Zoetermeer

 

Escrow is niet het meest sexy onderwerp. Steeds vaker kiest men voor cloud oplossingen en acht men de kans dat een software leverancier failliet gaat niet groot. En daarmee is Escrow niet langer ‘top of mind’. Maar is dat terecht? In deze workshop belichten we het belang van Escrow voor de continuïteit, hoe het werkt, wat heb je er wel maar ook wat je er niet aan hebt. We zullen ook een sneak preview geven van de allernieuwste applicatie die speciaal voor de Escrow van Centric is ontwikkeld om bij een faillissement ervoor te zorgen dat de curator van de Escrow regeling geen ‘papieren tijger’ maakt.

 

 

2. Zaal 63

Te klein voor de AVG? Dat valt wel mee!

 Erik Steijn

Fusies, samenwerkingsverbanden, de omvang van individuele gemeenten en wat dit nu betekent voor het positioneren van de rol van security officer en privacy officer.

Alle gemeenten worden geconfronteerd met de verplichting tot het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kunnen individuele gemeenten in financiële zin wel voldoen aan deze eis? En hoe positioneer je de FG ten opzichte van de CISO/security officer?

Wat betekenen de aangescherpte eisen op het gebied van privacy en security voor samenwerkingsverbanden? Hoe worden de belangen van de individuele deelnemende partijen in de samenwerkingsverbanden behartigd?

Allemaal vragen waar nog veel over wordt nagedacht. In deze presentatie wordt gepoogd een antwoord te geven op deze vragen en een handreiking gedaan hoe invulling te geven aan de rollen van onder andere de FG, de security officer en de privacy officer.

 

 

3. Zaal 64

Selfservice BI: sleutel tot Informatie Gestuurd Werken bij gemeente Rotterdam

  Eric Fickel

De informatievoorziening binnen de gemeente Rotterdam vindt hoofdzakelijk plaats door middel van standaardrapporten en dashboards die door de centrale Business Intelligence-organisatie beschikbaar worden gesteld.

De gemeente Rotterdam drijft op kennis en informatie en is in dat kader het programma ‘Informatie Gestuurd Werken’ (IGW) gestart. Om daadwerkelijk Informatie gestuurd te kunnen werken, is het noodzakelijk dat iedereen (zowel vanuit beleid als vanuit de operatie) zelfstandig in staat is om, zonder tussenkomst van IT, informatie samen te stellen en te presenteren (Selfservice). In augustus van dit jaar is een start gemaakt met de uitrol van ‘Selfservice BI’.

Wilt u weten wat onze visie is en wat onze overwegingen zijn op basis van visie en doelstellingen? En bent u geïnteresseerd in onze aanpak? Dan zie ik u graag in zaal 64!

Voor wie:

Gemeenten die zoekende zijn op het vlak van informatie gestuurd werken en/of willen starten met een Selfservice initiatief.

IT managers, Informatiemanagers, kenniswerkers, projectmanagers.

Eric Fickel (1960) heeft zijn opleiding genoten in technische natuurkunde (Ing.) en bedrijfskunde (Drs.). Eric is werkzaam geweest als projectmanager en lijnmanager in de IT, bij verschillende bedrijven in verschillende branches. Hij is verantwoordelijk geweest voor meerdere BI projecten en BI programma’s waarin implementatie van Selfservice BI een belangrijke component was.

Eric werkt namens Centennium als projectmanager Selfservice BI bij Gemeente Rotterdam.

4. Zaal 65

“Samen Verbinden door te Koppelen in de Cloud”

Door Johan van Marle (directeur eGem) en Ruben van der Zwan, CEO en oprichter van Yenlo & het Centraal Aansluitpunt Yenlo

 Johan van Marle  Ruben van der Zwan

Yenlo is reeds vele jaren een groot voorstander van het centraliseren van gegevensstromen voor de overheid en semi-overheid middels een centraal aansluitpunt voor digikoppelingen. Inmiddels is het “Managed Digikoppeling Cloud Platform” ruim 5 jaar live en zijn vele organisaties ontsloten op alle soorten koppelingen vanuit de Basisregistraties. 

Tijdens deze presentatie zal Ruben van der Zwan, CEO en oprichter van Yenlo & het Centraal Aansluitpunt, ingaan op de laatste ontwikkelingen, zoals het verhogen van beschikbaarheid door inzet Diginetwerk via eGem, pre-filled formulieren vanuit de Basisregistraties, de eenvoud van “Samen Verbinden” door het centraal vastleggen van standaarden en bericht vertalingen, en tenslotte hoe je de betrouwbaarheid van de gehele keten kunt verbeteren zodat je op elkaar kunt vertrouwen in het primaire proces. Ruben zal tevens een kort (live) overzicht geven van het platform. 

Voor wie:

Organisaties die op zoek zijn naar een robuuste, professionele en kosten effectieve centrale oplossing voor Digikoppelingen, Digileveringen, Digimelding, Diginetwerk, Pre-filled formulieren vanuit Landelijke Voorzieningen of een (Gemeentelijke) Servicebus uit de Cloud.

IT managers, Architecten, Business Owners, en Ketenregisseurs, informatie managers en netwerk beheerders.

 

 

 

Dinsdag   14.15 - 14.55 uur   Parallelronde 3 (4 sessies)

1. Auditorium

 Algemene Leden Vergadering GV Centric

De gebruikersvereniging GV Centric houdt haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering tijdens het VIAG congres. De leden worden separaat uitgenodigd door het secretariaat.

 

2. Zaal 63

De burger centraal in een innovatieve samenleving

 Edgar van Boven

Gaat u mee op een interactieve wandeling langs trends en innovatieve mogelijkheden die in de nabije toekomst in uw gemeente werkelijkheid kunnen worden? Technisch kan er ongelofelijk veel. Wereldwijd is het ‘Internet of Things’ als een digitale geest uit de fles op onze agenda gekomen. Tijdens deze interactieve ontmoeting stellen we ons aan de hand van prikkelende innovatiedilemma’s de vraag: ‘Is dit wat wij willen?’ Welke vraagstukken levert dit op, gedacht vanuit de levensbelangen van alle burgers in Nederland? Samen gaan we op weg naar de weloverwogen keuzes die onze samenleving geleidelijk, ingrijpend en onomkeerbaar veranderen.

Universiteiten en KPN werken samen aan onderzoek en kleinschalige experimenten. Op het VIAG jaarcongres deelt Edgar van Boven enkele ‘Smart City’ gerelateerde voorbeelden en gaat daarbij ook in op privacyaspecten. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming komt er immers aan. Net als het verwerken van persoonsgegevens conform de privacywetgeving is het gevoel van vertrouwen bij burgers over digitale innovaties voor KPN een leidend motief. KPN ontwikkelt dan ook alleen nieuwe diensten waarvan de maatschappelijke waarde duidelijk is en positief wordt ontvangen door de burgers. Deze ontmoeting gaat daarom niet alleen over technologie, maar vooral over toepassingen en gevolgen hiervan. Innovatie is immers zoveel méér.

 Edgar van Boven (1963) studeerde Elektrotechniek en IT aan HTS Vlissingen. Ondanks de verleiding om een avontuurlijk leven als pianist te beginnen, studeerde hij af in 1987. Na afronden van de militaire dienstplicht in de telecom van de Koninklijke Landmacht, begon hij zijn loopbaan bij PTT en maakte in de jaren ’90 mee hoe dit staatsbedrijf veranderde in het geprivatiseerde KPN. Vanaf 2001 combineert Edgar zijn werk in de architectuur en innovatie van het telefonienetwerk als gastdocent aan de TU Delft, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Geïnspireerd door de kracht van de wetenschap, de samenwerking met gedreven onderzoekers en vele getalenteerde studenten, begint Edgar in 2006 aan een promotieonderzoek in de vakgroep Network Architecture & Services. Dankzij samenwerking met CBS-experts en toegang tot een kwart eeuw aan statistische data, kon Edgar kennis opbouwen over de veranderende waardestromen in een netwerk van sectoren. Het onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan het begrijpen van het functioneren van onze nationale samenleving en economie vanuit een netwerkcontext. Eind 2013 verdedigde hij zijn proefschrift over economische netwerken waarbij Nederland en Duitsland centraal stonden.

Heden combineert Edgar zijn werk als KPN-architect met een positie als Universitair Docent aan de TU Delft. Zijn onderzoeksgebied concentreert zich op Nederlandse lokale netwerken en innovatie over de grenzen van sectoren. In zijn privéleven is Edgar echtgenoot van Olga en maakt deel uit van het Scarbo Pianisten Collectief.

 

3. Zaal 64

Slimme aanpak van de AVG – mét ervaringen van gemeentelijke pilots privacytool

 

Frank Roumans     Ingrid van Zeeland

Met de AVG op komst, moet u als gemeente aan de slag. Waar staat u? Wat is een slimme aanpak? Wanneer bent u AVG-compliant? Hoe ziet een privacyregister er voor gemeenten uit?

 In deze korte workshop krijgt u inzicht in de minimale stappen die u moet zetten om AVG-compliant te zijn én geven wij u een impressie van de slimme privacytool van SEP die in samenwerking mét gemeenten is opgezet. De ervaringen van de eerste pilots worden met u gedeeld. 

Met sprekers Frank Roumans van Aranea-ISM en Ingrid van Zeeland van SEP.

 

 

4. Zaal 65

 Niet lullen, maar poetsen (praktijkcase gemeente Rotterdam)

 

 Ard van Burken

 

Deze titel zegt eigenlijk al genoeg! Een workshop over het samenwerken in complexe en grote organisaties waar de wereld nooit stil staat. Waarbij het (samen)werken, het leren en continue verbeteren centraal staat.

Waar kunnen we samenwerken en hoe onderwijs ons daar bij kan helpen. Arno van Burken is een enthousiaste en gedreven manager met een schat aan ervaring en kennis, met name gericht op het snijvlak van organisatiemanagement en ICT.

Deze interactieve workshop zit vol informatie met praktijkvoorbeelden.

 Arno van Burken is hoofd ICT/FB bij de Gemeente Rotterdam Cluster Dienstverlening

 

  

 

Dinsdag   14.55 - 15.25 uur   Pauze (vakbeurs)

Dinsdag   15.25 - 16.05 uur   Parallelronde 4 (4 sessies)

1. Audiotorium

Het nut van het werken in communities

 Sigrid de Boer   Jan Buurman

“No matter who you are and where you work, most of the smartest people work somewhere else”. Dit is een waarheid als een koe. De vraag is alleen: Wat doen we met deze waarheid? In de wereld van de Open Source vormt dit de basis voor in het werken in communities. Door het inzetten van communities in organisaties delen, verspreiden en ontwikkelen we kennis, ervaring en expertise. Dit beperkt zich niet tot de IT-afdeling. Communities hebben ook een grote waarde als het gaat om onderwerpen als jeugdzorg, fraudebestrijding, AVG/GDPR of het bereiken van digibeten. In deze presentatie krijgen de deelnemers inzicht in het nut van communities, hoe deze in te zetten zijn, welke lessen we kunnen trekken uit de bestaande communities en bestaande best practices.

 Informatie over de sprekers:

Sigrid is een pro-actief persoon die graag acteert in complexe dynamische omgevingen. De overheid sluit hier perfect bij aan. Zij is werkzaam als key-account manager en helpt overheidsinstellingen met toepassingen rondom Open Source en Red Hat technologie.

Jan is een energiek en enthousiast spreker die graag de deelnemers uitdaagt met nieuwe en frisse ideeën. Hij is werkzaam als Managing Consultant inspireert en begeleid organisaties bij het toepassen van de moderne manieren van werken.

 

2. Zaal 63

Office 365 back-up: de voordelen van Microsoft Office en beveiliging van uw mailgegevens

 

Thomas Zaatman

 

Met Microsoft Office 365 kunnen uw medewerkers overal en altijd werken. Ook de overheidssector heeft Office 365 ontdekt en maakt in een steeds hoger tempo van alle mogelijkheden gebruik.

Onze ervaring is echter dat in veel gevallen de email back-up van Office 365 wordt vergeten. Microsoft neemt het beheer grotendeels op zich, maar het is nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid om uw e-mailgegevens te beveiligen. En uiteraard wilt u wel de volledige toegang hebben tot en controle houden over uw e-mailgegevens in Office 365. Een van onze partners Veeam heeft voor veel Gemeentes in Nederland al de juiste oplossing geboden en bespreek dit dagelijks aan tafel.  

Zonder een lokale back-up van uw Office 365 emailgegevens kan het duur en tijdrovend zijn om uw e-mail op te halen in verband met regelgeving of compliance. Dit kan uiteindelijk leiden tot een langdurige onderbreking van de normale bedrijfsactiviteiten. U kunt de vertrouwde geavanceerde zoekopties en de flexibele herstel- en exportmogelijkheden van Veeam Explorer voor Microsoft Exchange gebruiken  om eDiscovery uit te voeren op Office 365-e-mailarchieven. Net zo eenvoudig als met uw on-premises Exchange-serverback-up.

 Spreker: Thomas Zaatman, Territory Manager for Public Sector, Veeam Software

 

3. Zaal 64

Stap in de wereld van een hacker, voor en na de implementatie van de AVG & BIG!

 Jaime Boogaers

Veel gemeentes zijn druk bezig met de implementatie van de BIG en AVG.

Wij leggen op eenvoudige wijze uit tegen wie u zich beschermd en waarom de AVG & BIG hierin cruciaal rol in spelen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden delen wij de kennis en ervaringen die door gemeentes zijn opgedaan.

Daarnaast simuleren wij een aanval op een fictieve gemeente en laten wij zien hoe een kwaadwillende hacker/crimineel naar de security & processen van een gemeente kijkt. Tijdens deze sessie willen wij u inzicht geven hoe u de AVG aansprakelijkheid risico zowel juridisch als wel proces technisch tot een minimum kunt beperken

Sprekers:

Jaap “de hacker”  Wij mogen zijn gegevens niet bekend maken, maar hij is een echte “hacker.

Jaime Boogaers, Advocaat Ondernemings-, Energie- & ICT-recht / Voorzitter Juridische Commissie bij Vereniging van Registrars (VvR)

 

4. Zaal 65

 

Nog in te vullen

 

 

 

Dinsdag   16.10 - 16.15 uur   Arend van Beek

DInsdag   16.15 - 17.00 uur   Anton van Gemert

Een samenwerkingsverband in de praktijk

Anton van Gemert, Directeur ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)

ICT Rijk van Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband voor het beheer, ontwikkeling en exploitatie van een gestandaardiseerde, geconsolideerde en gecentraliseerde ICT-infrastructuur van gemeenten binnen Rijk van Nijmegen. ICT-Rijk van Nijmegen (#iRvN, #ICT024) gaat 6 deelnemende gemeenten op het brede ICT-gebied ondersteunen bij het (digitale) transitieproces dat de gemeentelijke overheid de komende jaren moet gaan doormaken. Het beheersdomein van iRvN is primair gericht op centrale en decentrale ICT-hardware (incl. netwerk en telefonie), applicaties, basis- en kernregistratie. iRvN is geen doel op zichzelf maar een gedegen platform om de verdere samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en andere overheden te stimuleren en te faciliteren. ICT-Rijk van Nijmegen is de eerste stap op weg naar de regionale Informatiedienst Rijk van Nijmegen (#iRvN)

Dinsdag   17.00 - 18.15 uur   Aperitief (vakbeurs)

Dinsdag   18.30 - 21.30 uur   VIAG diner

Dinsdag   21.30 - 00.00 uur   Afterparty

De afterparty wordt muzikaal ingevuld door

DJ Joost en zangeres Naom

 

Samen verbinden!

Maandag 13 en dinsdag 14 november 2017

Wat kunt u verwachten?

Op dit jaarlijks terugkerend evenement wordt u in een hoogwaardig zakennetwerk helemaal bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied. Op maandagmiddag 13 november wordt het programma geheel ingevuld door KING en op dinsdag is de beurt aan onze bedrijfsleden en overige partners.

 

Congreslocatie

NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven

NH Conference Centre Koningshof
Locht 117 
5504 RM  Veldhoven
www.nh-hotels.nl

Route

Parkeren
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij het hotel/congreslocatie.

Internet
Wifi is beschikbaar in het gehele complex.

Thema

Samen verbinden!

VIAG-thema: Samen verbinden!

Verbinding kan als middel werken om een adequate informatievoorziening binnen het gemeentelijke domein te realiseren. In dit geval door het aan elkaar knopen van mensen en machines. Naast verbinding(en) gaat er ook nog 'informatie' over dat lijntje. Dit is niet alleen tussen mensen zo, maar ook tussen machines (IoT). Ondanks dat er verbinding is, kan het zijn dat de boodschap niet overkomt zoals de zender het bedoeld heeft. Hier kan iedereen in zijn vakgebied voorbeelden van benoemen. Een van de grootste uitdagingen is om ervoor te zorgen dat de betekenis van de informatie en de onderlinge gegevens gelijk is en blijft. Het is meer dan het technisch aan elkaar knopen van systemen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten bestuurders en ambtenaren op de diverse niveaus en binnen de verschillende vakgebieden elkaar nog meer gaan vinden/verbinden. Zo ontstaat meer inzicht en begrip voor de andere partijen, waardoor betere keuzes gemaakt kunnen worden. Dit moet uitmonden in een gezonde informatievoorziening, die benodigd is om te komen tot goed opdrachtgeverschap en goede besluitvorming. We zien met de invoering en doorontwikkeling van het GDI dat er een basis is gelegd om zaken met elkaar te verbinden en standaard voorzieningen aan te bieden. Dat is een mooie ontwikkeling. Bij gedecentraliseerde taken is het wenselijk dat gemeenten centraal worden gefaciliteerd in de informatievoorziening. Het bedrijfsleven en de burgers zien ons immers als één overheid. Daarbij is het van belang dat iedere gemeente over dezelfde (gemeente overstijgende) informatie moet kunnen beschikken.

Samen verbinden en daarbinnen sturen op betekenis; daar gaan we als VIAG voor!

Arrangementen VIAG congres 2017

Onderstaand leest u de arrangementen voor 2017. In de prijsstelling is rekening gehouden met het onderscheid tussen leden en niet (bedrijfs)leden.

A1   Totaal congresprogramma 1   Maandagmiddag t/m woensdagochtend

Totaal congresprogramma 1   maandagmiddag t/m woensdagochtend € 795,00

A2   Totaal congresprogramma 2   Dinsdagochtend t/m woensdagochtend

Totaal congresprogramma 2   Dinsdagochtend t/m woensdagochtend € 425,00

A3   VIAG gemeenteleden   Maandagmiddag KING programma

VIAG gemeenteleden 13.30 - 17.00 uur  Maandagmiddag KING programma € 175,00

A4   VIAG gemeenteleden   Maandagavond netwerkprogramma incl. dinerbuffet

VIAG gemeenteleden   Maandagavond netwerkprogramma inclusief dinerbuffet € 125,00

 

A5   VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting maandagavond

VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting maandag € 110,00

 

A6   VIAG gemeenteleden   Dagprogramma dinsdag

VIAG gemeenteleden 09.00 - 18.15 uur  Dagprogramma dinsdag € 225,00

 

A7   VIAG gemeenteleden   Dinsdagavond diner & afterparty

VIAG gemeenteleden 18.15 - 00.00 uur  Dinsdagavond diner & afterparty  € 145,00

 

A8   VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting dinsdagavond

VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting dinsdag € 110,00

 

B1   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Maandagmiddag t/m woensdagochtend

Totaal congresprogramma 1   maandagmiddag t/m woensdagochtend € 1.150,00

 

B2   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Dinsdagochtend t/m woensdagochtend

Totaal congresprogramma 2   Dinsdagochtend t/m woensdagochtend € 695,00

 

B3   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Maandagmiddag KING programma

Non-proft/VIAG bedrijfsleden 13.30 - 17.00 uur  Maandagmiddag KING programma € 200,00

B4   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Maandagavond netwerkprogramma incl. dinerbuffet

Non-proft/VIAG bedrijfsleden 18.00 - 23.00 uur  Maandagavond netwerkprogramma incl. dinerbuffet € 145,00

 

B5   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Hotel overnachting maandagavond

Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Hotel overnachting maandag € 110,00

 

B6   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Dagprogramma dinsdag

Non-proft/VIAG bedrijfsleden 09.00 - 18.15 uur Dagprogramma dinsdag  € 410,00

B7   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Dinsdagavond diner & afterparty

Non-proft/VIAG bedrijfsleden 18.15 - 00.00 uur Dinsdagavond diner & afterparty  € 175,00

 

B8   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Hotel overnachting dinsdagavond

Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Hotel overnachting dinsdag € 110,00

 

C1   Overigen   Maandagmiddag t/m woensdagochtend

Totaal congresprogramma 1   maandagmiddag t/m woensdagochtend € 1.435,00

C2   Overigen   Dinsdagochtend t/m woensdagochtend

Totaal congresprogramma 2   dinsdagochtend t/m woensdagochtend € 900,00

 

C3   Overigen   Maandagmiddag KING programma

Overigen 13.30 - 17.00 uur Maandagmiddag KING programma  € 250,00

 

C4   Overigen   Maandagavond netwerkprogramma incl. dinerbuffet

Overigen 18.00 - 23.00 uur Maandagavond netwerkprogramma incl. dinerbuffet   € 175,00

 

C5   Overigen   Hotel overnachting maandagavond

Overigen   Hotel overnachting maandagavond € 110,00

 

C6   Overigen   Dagprogramma dinsdag

Overigen 09.00 - 18.15 uur Dagprogramma dinsdag  € 595,00

 

C7   Overigen   Dinsdagavond diner & afterparty

Overigen 18.15 - 00.00 uur Dinsdagavond diner & afterparty  € 195,00

 

C8   Overigen   Hotel overnachting dinsdagavond

Overigen   Hotel overnachting dinsdagavond € 110,00

 

D1   Standhouderspakket 1 excl standplaats   Maandagmiddag t/m ontbijt woensdagochtend

Standhouderspakket 1   Maandagmiddag t/m ontbijt woensdagochtend € 740,00

Dit betreft:

- het congresprogramma op maandag 13 november 2017 van 12.30 tot 23:00 uur in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;

- hotelovernachting op maandagavond 13 november 2017 incl. ontbijtbuffet in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;

- congresprogramma dinsdag 14 november 2017 van 09:00 uur tot 18:15 uur in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;

- diner en afterparty dinsdag 14 november 2017 van 18:15 tot 00.00 uur in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;

- hotelovernachting dinsdagavond 14 november 2017 incl. ontbijtbuffet in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven.

D2   Standhouderspakket 2 excl standplaats   Dinsdag dag- en avondprogramma en hotelovernachting

Standhouderspakket 2   Dinsdag dag- en avondprogramma en hotelovernachting € 285,00

Dit betreft:

- congresprogramma dinsdag 14 november 2017 van 09:00 uur tot 18:15 uur in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;

- diner en afterparty dinsdag 14 november 2017 van 18:15 tot 00.00 uur in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;

- hotelovernachting dinsdagavond 14 november 2017 incl. ontbijtbuffet in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven.

Aanmelden

Aanmelden VIAG congres 2017

Inschrijving VIAG congres 2017
Uw lidmaatschap dient uiterlijk 1 november 2017 geregistreerd te zijn.
Bent u nog geen VIAG lid en wilt u weten welke voordelen het lidmaatschap heeft, kijk dan voor verdere informatie en aanmelden op www.viag.nl

Uw inschrijving
U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden voor deelname aan het VIAG congres en uw hotelaccommodatie reserveren. Na inschrijving ontvangt u per e-mail een factuur van de congresorganisatie (Eventhouse).

Samenwerking met KING

Samen Verbinden en Samen Organiseren

Samen met onze partners bieden wij u een breed en gevarieerd programma aan tijdens ons congres.

Om aan het thema “Samen verbinden” invulling te geven zijn wij een nauwe samenwerking met KING aangegaan. Het thema sluit volledig aan bij de nieuwe werkwijze zoals deze is opgenomen in het VNG programma 'Samen organiseren​'. KING/DA2020 verzorgt het inhoudelijk programma op de eerste dag en is beide dagen op de vakbeurs aanwezig.

KING stelt haar programma graag in samenwerking met u, de congresdeelnemers, samen, zodat zij zoveel mogelijk kunnen inspelen op vragen die bij u leven. In de nieuwsbrief van de VIAG medio augustus, zullen zij hiervoor een oproep doen. Daarnaast zijn hun accountmanagers op beide dagen aanwezig om met u in gesprek te gaan over zaken die in uw gemeente spelen.

De sessies die door KING worden ingevuld zijn anders dan de sessie tijdens de "doe dagen". De inhoud is gebaseerd op reacties die zijn ontvangen op de uitvraag die door KING is gedaan.

 

Viag